Welcome to S.D.M. Co., Ltd., We are Geospatial Solution Provider

Onsite Service

บริการ Onsite Service

บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด เรามีบริการ Onsite Service สำหรับให้บริการลูกค้านอกสถานที่เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและรวดเร็วในกรณีที่มีปัญหาด้านการใช้งาน

• ให้บริการซ่อมหรือคาริเบทเครื่องมือจำนวนมากบริเวณหน้างาน หรือไซต์งานเพื่อประหยัดเวลาในการเข้ามารับบริการที่ศูนย์ซ่อม
• ฝึกอบรมการใช้งานสินค้าที่หน้างาน เพื่อให้สามารถใช้คำสั่งต่าง ๆ ในการใช้งานในสถานที่จริง