Welcome to S.D.M. Co., Ltd., We are Geospatial Solution Provider

   
ขั้นตอนการชำระค่าสินค้า

ในกรณีที่ บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด มีโอกาสรับใช้ท่าน จะมีขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า ดังนี้ค่ะ 😊 :

1. ลูกค้าเซ็นด้านล่างใบเสนอราคา หรือออกใบสั่งซื้อ เพื่อยืนยันการสั่งซื้อมาที่อีเมล์
sdmthai@sdm.co.th และ CC : technical_support@sdm.co.th สำหรับสินค้าแผนกสำรวจ และ CC : 3d@sdm.co.th สำหรับสินค้าแผนก Reality Capture

2. ลูกค้าจัดส่งหน้าแรกหนังสือรับรอง พร้อมภพ. 20 พร้อมที่อยู่สำหรับการออกใบกำกับภาษี มาทางอีเมล์ sdmthai@sdm.co.th และ CC : technical_support@sdm.co.th สำหรับสินค้าแผนกสำรวจ และ CC : 3d@sdm.co.th สำหรับสินค้าแผนก Reality Capture

3. เจ้าหน้าที่ บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด อีเมล์กลับเพื่อยืนยันการได้รับเอกสารใบสั่งซื้อ พร้อมดำเนินการจองสินค้า

4. ลูกค้าสามารถโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า มาที่
   ชื่อบัญชี บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด
   ธนาคารกรุงเทพ สาขา ถนนรัชดา – ลาดพร้าว ( บัญชีกระแสรายวัน )
   เลขที่บัญชี 177-3-05644-3

5. ลูกค้าจัดส่งหลักฐานการชำระค่าสินค้า มาที่ อีเมล์ sdmthai@sdm.co.th และ CC : technical_support@sdm.co.th สำหรับสินค้าแผนกสำรวจ และ CC : 3d@sdm.co.th สำหรับสินค้าแผนก Reality Capture

6. เจ้าหน้าที่ บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด อีเมล์กลับเพื่อยืนยันค่าสินค้า พร้อมแจ้งกำหนดวันโดยประมาณ ในการได้รับสินค้า

7. เจ้าหน้าที่ บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด ประสานงานแจ้งลูกค้าเมื่อสินค้ามาถึง

8. เจ้าหน้าที่ บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด ประสานงานจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาตามเงื่อนไข

9. เมื่อ ท่านได้รับสินค้าและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมล์

แจ้งสิทธิ After Sales Service จาก บริษัท เอส.ดี.เอ็ม.จำกัด อันได้แก่
9.1 การฝึกอบรม ณ วันส่งสินค้าภายในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
9.2 การฝึกอบรม หน้างาน จำนวน 1 วัน ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากการได้รับสินค้า
9.3 การเข้าร่วม WORKSHOP ที่ บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด – Training Center ครั้งละ 3 ชั่วโมง ทั้งหมด จำนวน2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี ตลอดอายุการใช้งานของสินค้า
9.4 หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อ บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด ได้ตลอดเวลา ที่ Line_ID : @SDMthailand , Facebook : SDMcompany , E-mail: sdmthai@sdm.co.th

บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสรับใช้ท่านในการให้บริการด้านเครื่องมือและงานสำรวจแบบครบวงจร โดยท่านสามารถ ตรวจสอบสินค้าและบริการของ บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด ได้ที่ Product Catalogue

ขั้นตอนการชำระค่าบริการรับจ้างสแกนสามมิติ และ งานสำรวจ

ในกรณีที่ บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด มีโอกาสรับใช้ท่าน จะมีขั้นตอนการสั่งจ้าง ดังนี้ค่ะ 😊 :

1. ลูกค้าเซ็นด้านล่างใบเสนอราคา หรือออกใบสั่งจ้าง เพื่อยืนยันการสั่งจ้างมาที่อีเมล์ sdmthai@sdm.co.th และ CC : technical_support@sdm.co.th สำหรับสินค้าแผนกสำรวจ และ CC : 3d@sdm.co.th สำหรับสินค้าแผนก Reality Capture

2. ลูกค้าจัดส่งหน้าแรกหนังสือรับรอง พร้อมภพ. 20 พร้อมที่อยู่สำหรับการออกใบกำกับภาษี มาทางอีเมล์ sdmthai@sdm.co.th และ CC : technical_support@sdm.co.th สำหรับสินค้าแผนกสำรวจ และ CC : 3d@sdm.co.th สำหรับสินค้าแผนก Reality Capture

3. เจ้าหน้าที่ บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด อีเมล์กลับเพื่อยืนยันการได้รับเอกสารใบสั่งจ้าง พร้อมแจ้งกำหนดการพร้อมรายละเอียดอื่นๆในการทำงาน

4. ลูกค้าชำระ 50% ของค่าจ้าง มาที่
   ชื่อบัญชี บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด
   ธนาคารกรุงเทพ สาขา ถนนรัชดา – ลาดพร้าว ( บัญชีกระแสรายวัน )
   เลขที่บัญชี 177-3-05644-3

5. ลูกค้าจัดส่งหลักฐานการชำระค่าสินค้า มาที่ อีเมล์ sdmthai@sdm.co.th และ CC : technical_support@sdm.co.th สำหรับสินค้าแผนกสำรวจ และ CC : 3d@sdm.co.th สำหรับสินค้าแผนก Reality Capture

6. เจ้าหน้าที่ บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด อีเมล์กลับเพื่อยืนยันการได้รับค่าจ้าง 50% แรก พร้อมจัดส่งหลักฐานการชำระเงินให้ลูกค้า

7. เจ้าหน้าที่ บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด ดำเนินการทำงานตามรายละเอียดที่กำหนด

8. เมื่อข้อมูลเรียบร้อยพร้อมจัดส่ง เจ้าหน้าที่ บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด ประสานงานลูกค้าเพื่อดำเนินการชำระค่าจ้าง

9. ลูกค้าชำระ 50% ของค่าจ้าง มาที่
   ชื่อบัญชี บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด
   ธนาคารกรุงเทพ สาขา ถนนรัชดา – ลาดพร้าว ( บัญชีกระแสรายวัน )
   เลขที่บัญชี 177-3-05644-3

10. เจ้าหน้าที่ บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด อีเมล์กลับเพื่อยืนยันการได้รับค่าจ้างอีก 50% พร้อมจัดส่งหลักฐานการชำระเงินให้ลูกค้า

11. เจ้าหน้าที่ บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด จัดส่งข้อมูลให้ท่านทาง อีเมล์ , Dropbox หรือ ในสื่ออื่นพร้อมรายงานสรุปการทำงาน ภายใน เวลา 7 วันทำการหลังการออกจาก Site

12. เมื่อ ท่านได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หากมีข้อสงสัย หรือปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อ บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด ได้ตลอดเวลา ที่ Line_ID : @SDMthailand , Facebook : SDMcompany , E-mail: sdmthai@sdm.co.th

บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสรับใช้ท่านในการให้บริการด้านเครื่อง 3D Laser Scanner และ งานสำรวจ ที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร โดยท่านสามารถ ตรวจสอบสินค้าและบริการของ บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด ได้ที่ Product Catalogue