Welcome to S.D.M. Co., Ltd., We are Geospatial Solution Provider

ประเภทงาน /
การสแกนพื้นที่ห้างเทสโก้โลตัสเพื่องานปรับปรุงพื้นที่

บริษัท เอส.ดี.เอ็ม จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากเทสโก้โลตัสในการสแกนพื้นที่ห้างทั่วประเทศ เพื่อนำข้อมูล Pointcloud ไปใช้ในงานด้าน Architechture โดยทำการสแกนกว่า 10 สาขา โดยตัวอย่างการทำงานเป็นการสแกนสำนักงานใหญ่ สาขาสุขาภิบาลสาม มีพื้นที่การสแกนกว่า 20,000 ตรม. ในการสแกน 111 ตั้งใช้เวลาในการทำงาน 2 วัน...อ่านต่อ

ประเภทงาน /
การเก็บข้อมูล PLANT

บริษัทเอส.ดี.เอ็ม จำกัด ร่วมกับบริษัท โตนาน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาออกแบบติดตั้งเครื่องจักรและวางระบบท่อ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้นำเครื่อง FARO 3D Laser Scanner รุ่น Focus S120 มาใช้ในการสำรวจเก็บข้อมูล 3มิติ (Point Clouds) ภายในโรงงานกระดาษ เอสซีจี ท่าศาลา เพื่อนำข้อมูล 3มิติ (Point Clouds) มาใช้ในการออกแบบติดตั้งเครื่องจักรและวางระบบท่อต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงภายในโรงงาน...อ่านต่อ

ประเภทงาน /
การปรับปรุงโครงสร้างใบพัดเรือ (PROPELLER DESIGN)

Faro 3D Laser Scanner ได้ถูกเลือกใช้มาเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล เรือประมง และใบพัดเรือ เพื่อนำข้อมูลมากทำการวิจัย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้ทำการสแกนเรือประมงจำนวน 2 ลำ ที่จังหวัดตราด และ สมุทรสาคร เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการพัฒนาออกแบบในส่วนของใบพัดเรือให้เหมาะสมกับเรื่อ เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงาน...อ่านต่อ

ประเภทงาน /
การใช้เครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์สำหรับหาปริมาตรตัดถมดิน

การหาปริมาตรของกองหิน เป็นอีกหนึ่งความสามารถของเลเซอร์สแกนเนอร์เพื่อเก็บข้อมูล Point Cloud มาใช้ในการคำนวณได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว เมื่อเทียบกับการทำงานในรูปแบบเดิมที่ใช้ GPS ในการเก็บค่าและคำนวณหาปริมาตร แต่การใช้เลเซอร์สแกนเนอร์ สามารถนำข้อมูลภาพ ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงมาใช้ในการประกอบได้เป็นอย่างดี ...อ่านต่อ

ประเภทงาน /
การใช้เครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์สำหรับงานด้านโบราณสถาน

บริษัท เอส.ดี.เอ็ม จำกัด ได้โอกาสร่วมในการจัดทำโครงการร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน “แผนงานวิจัยแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาค ด้วยการจัดการแหล่งมรดกโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป” โดยเข้าทำการสแกนวัดจำนวน 4 วัด ในจังหวัดอยุธยา ประกอบด้วย วัดมหาธาตุ, วัดชัยวัฒนาราม, วัดพระศรีสรรเพชร, วัดราษฎร์บูรณะ ...อ่านต่อ