Welcome to S.D.M. Co., Ltd., We are Geospatial Solution Provider

เรากำลังมองหา

ผู้ร่วมงาน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

Sale Coordinator & Customer Database

รายละเอียดงาน
- ติดตามดูแลการบริการลูกค้าด้านงานขาย
- ประสานงานหน่วยงานราชการ รวมถึงการดำเนินการยื่นซอง จัดทำซอง และวางแผนการขายกับหน่วยงานราชการ
- ดูแลฐานข้อมูลลูกค้าและติดตามโครงการฯ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของบริษัทฯ พร้อมวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขา โดยมีอายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์งานขายมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานในสำนักงาน MS Office และ Google ได้ดีเยี่ยม
3. มีทักษะ การหาข้อมูลและวิเคราะห์ วิจัย และ การนำเสนอ
4. มีการวางแผน แบ่งเวลา และ การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีทักษะการสื่อสารทั้งในและนอกองค์กร
6. มีความซื่อสัตย์ ขยัน และมีวินัย
7. สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
8. มีพลังในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสูง
9. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความรอบคอบ ละเอียด ถี่ถ้วนต่องานที่ได้รับมอบหมาย
10. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดีมาก

จัดส่ง Resume ประวัติการศึกษา และรายละเอียดการติดต่อของคุณมายัง
E-mail : sdmthai@sdm.co.th
Line id : @sdmthailand
โทร. 02 582 3509

รายละเอียดงาน
- ทำงานเก็บข้อมูลด้าน Reality capture ด้วย 3D Laser Scanner และ หรือ เทคโนโลยีด้าน Lidar (มีการสอนการใช้งนพร้อมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง)
- จัดทำรายงานสรุปความต้องการลูกค้า
- จัดทำ Proposal เพื่อนำเสนองานให้ลูกค้า
- นำเสนอรายละเอียดงานจ้างและงานเทรนนิ่งของบริษัทฯ รวมถึงงานบริการ Content Driven อื่น ๆ
- สาธิตการใช้งาน หรือทดสอบข้อมูลจาก 3D Laser Scanner หากลูกค้าต้องการ
- จัดทำงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูล 3D ทั้งหมด (มีการสอนการใช้งานให้)
- ให้บริการหลังการขายอย่างสุดความสามารถและมีการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าด้วย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. Certificate Diploma หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีสุขภาพแข็งแรง
4. มีความคล่องตัวในการทำงานสูง
5. ไม่กลัวความสูง
6. สามารถทำงานในที่แคบหรือสภาวะ Extreme ได้
7. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย-อังกฤษได้เป็นอย่างดี
8. สามารถทำงานต่างจังหวัด และ หรือ ต่างประเทศไทย
9. สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่)

จัดส่ง Resume ประวัติการศึกษา และรายละเอียดการติดต่อของคุณมายัง
E-mail : sdmthai@sdm.co.th
Line id : @sdmthailand
โทร. 02 582 3509

รายละเอียดงาน
- บริหารงานจ้างสำรวจและงานเก็บข้อมู,ภาคสนามด้วยเครื่องมือทางด้าน Geomatics และ 3D Laser Scanner ให้เป็นไปตาม Roadmap ของบริษัท รวมถึงการดำเนินการควบคุมคุณภาพเอง และ การควบคุมบริหารงานรน่วมกับคู่ค้า
- ออกแบบและวางแผนการควบคุมคุณภาพงานจ้างด้วยมาตรฐานแบบสากล
- ดำเนินงานช่วยผู้บริหารวางแผนและกำหนดนโยบายด้านงานจ้างและการบริการ
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมการวิเคราะห์แนวทางการให้บริการด้านงานจ้างทุกไตรมาส
- ควบคุมดูแลทีมงานภายในและ Partner ในงาน Operation & Services
- ทำงานเก็บข้อมูลด้าน Reality capture ด้วย 3D Laser Scanner และ หรือ เทคโนโลยี ด้าน LiDAR หรือ Geodetic Survey,Survey Control, Dimension Control ในรูปแบบการให้บริการ
- จัดทำรายงานสรุปความต้องการลูกค้า
- จัดทำ Proposal เพื่อนำเสนองานให้ลูกค้า
- นำเสนอรายละเอียดงาน ด้าน Operation and Services หรือการทำงานจ้างให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
- สาธิตการใช้งาน หรือทดสอบข้อมูลจาก 3D Laser Scanner ( POC Projects)
- จัดทำงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูล Geospatial data
- ให้บริการหลังการขายและการบริการอย่างสุดความสามารถ มีการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าอยู่อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมสำรวจ, โยธา, สิ่งแวดล้อม , ภูมิสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ขึ้นไป
3. มีทักษะการบริหาโครงการมาก่อน
4. สามารถทำงานร่วมกับบริษัทฯ จากต่างประเทศโดยการ สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5. มีสุขภาพแข็งแรง มีความคล่องตัวในการทำงานสูง
6. สามารถทำงานในที่แคบ หรือในสภาวะ Extreme ได้

จัดส่ง Resume ประวัติการศึกษา และรายละเอียดการติดต่อของคุณมายัง
E-mail : sdmthai@sdm.co.th
Line id : @sdmthailand
โทร. 02 582 3509