Welcome to S.D.M. Co., Ltd., We are Geospatial Solution Provider

Rental Service

บริการ เช่าเครื่องมือสำรวจ

Manual Total Station

Leica TS09

• กล้องประมวลผลรวม TS09 + ขาตั้ง
• Leica TS09 Accracy 2"
• ขาตั้งกล้อง Construction 1 ขา
• เหมาะสำหรับงานสำรวจทั่วไป
• ราคาเช่า เริ่มต้น 3,500 บาทต่อวัน
ขอใบเสนอราคา

Manual Total Station

Leica TS09 SET

• กล้องประมวลผลรวม TS09 + ขาตั้ง + Prism Pole + Prism
• Leica TS09 Accracy 2"
• ขาตั้งกล้อง + Prism ครบชุด
• เหมาะสำหรับงานสำรวจทั่วไป
• ราคาเช่า เริ่มต้น 5,000 บาทต่อวัน
ขอใบเสนอราคา

Robotic Total Station

Leica TS16

• กล้องประมวลผลรวม TS16 + ขาตั้ง
• Leica TS16 Accuracy 2"
• ขาตั้งกล้อง Construction
• เหมาะสำหรับงานสำรวจทั่วไป
• ราคาเช่า เริ่มต้น 10,000 บาทต่อวัน
ขอใบเสนอราคา

Robotic Total Station

Leica TS16

• กล้องประมวลผลรวม TS16 + ขาตั้ง + Prism Pole + Prism
• Leica TS16 Accuracy 2"
• ขาตั้งกล้อง + Prism ครบชุด
• เหมาะสำหรับงานสำรวจทั่วไป
• ราคาเช่า เริ่มต้น 12,000 บาทต่อวัน
ขอใบเสนอราคา

Robotic Total Station

SOKKIA IX1001

• กล้องประมวลผลรวม IX1001 + ขาตั้ง
• SOKKIA IX1001 Accuracy 1"
• ขาตั้งกล้อง 1 ชุด
• เหมาะสำหรับงานสำรวจที่ต้องการความละเอียดสูง
• ราคาเช่า เริ่มต้น 10,000 บาทต่อวัน
ขอใบเสนอราคา

Robotic Total Station

SOKKIA IX1001

• กล้องประมวลผลรวม IX1001 + ขาตั้ง + Prism
• SOKKIA IX1001 Accuracy 1"
• ขาตั้งกล้อง + Prism ครบชุด
• เหมาะสำหรับงานสำรวจที่ต้องการความละเอียดสูง
• ราคาเช่า เริ่มต้น 12,000 บาทต่อวัน
ขอใบเสนอราคา