Welcome to S.D.M. Co., Ltd., We are Geospatial Solution Provider

Reality Capture

การใช้ข้อมูล Point Clouds จากเครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์ สามารถมาข้อมูลมาประยุกต์การใช้งานได้หลากหลาย application

Surveying & Engineering

ในงานสำรวจเราสามารถใช้เครื่องมือสำรวจในการทำงานได้หลากหลายและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราควรเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับ Application การใช้งานให้เหมาะสม