Leica NA532 ขอใบเสนอราคา

กล้องระดับอัตโนมัติ กล้องระดับอัตโนมัติ Leica NA532 มีกำลังขยาย 32 เท่า พร้อมขาตั้งกล้องอลูมิเนียม และไม้วัดระดับ (Staff) มาตรฐาน Leica Geosystems พร้อมบริการจาก ศูนย์ซ่อมที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO บริการจากช่างผู้ชำนาญการได้รับการฝึกอบรมจากต่างประเทศ ด้วยอะไหล่แท้จากผู้ผลิต

คุณสมบัติกล้องระดับ Leica NA532
• กำลังขยาย 32 เท่า
• เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 36 mm
• ขนาดความกว้างของภาพที่มองเห็น (ในระยะ 100 เมตร) < 2.1 m.
• ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด < 1.0 m
• ลักษณะอุปกรณ์การเล็ง Peep sight
• ความถูกต้อง(Double Run 1 KM) 1.6 mm
• ระบบการชดเชยอัตโนมัติมีช่วงการทำงาน ± 15'
• ความไวของหลอดระดับฟองกลม 8' / 2 mm
• การป้องกันฝุ่นและน้ำ IP56
• น้ำหนักตัวกล้อง 1.5 kg

คลอบคลุมทุกการใช้งาน
งานทำระดับ, งานตัด งานถมดิน, การหาระดับในการก่อสร้าง, การหาระดับในการเทพื้น, การวางคาน, การทำระดับวางเครื่องจักร, งานเทปูน

Leica NA532 Automatic Levels | Reliable levels for accurate measurements and high quality results

Accurate. Focused. Protected.

• Leica Geosystems is a pioneer in manufacturing levels and understands the needs of construction workers
• Whatever your need, basic or more, Leica Geosystems levels are your answer
• With a unique design, these levels produce the highest quality results at the best price value
• The unique design of the Leica NA500 Series reflects the high quality of technology featured inside each level
• The NA500 Series is ruggedly made to withstand the harshest elements
• These levels, while highly accurate, provide quick and easy measurements
• Rely on the known expert knowledge of Leica Geosystems with service centers worldwide ready to support you
• Unbeaten warranty and service offering
• Leica Geosystems offers solutions for all your construction needs

Leica NA532 honoured with iF Design Award 2016
The newly-released Leica NA532 level has received an iF Design Award 2016. The Leica NA532 level was entered in the product discipline for the industry/skilled trades category. Read more about the award and what the product designer has to say about this recognition.