Welcome to S.D.M. Co., Ltd., We are Geospatial Solution Provider

12D Software

12D เป็นโปรแกรมสำหรับงานสำรวจ งานโยธา และงานออกแบบ โดยโปรแกรมจะแบ่งตามการใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือก Module ให้เหมาะตามการใช้งานได้

12D ใช้งานง่าย ด้วยการจัดหมวดหมู่คำสั่งการใช้งาน ให้การทำงานในแต่ละ Project ของคุณมีการบริหารจัดการที่ดี รวดเร็ว มีเมนูการใช้งานในโปรแกรมเป็นรูปแบบไอคอนกราฟฟิค เข้าใจง่าย ตอบโต้รวดเร็ว ใช้งานได้ผ่าน Windows 7,8.1 และ 10 ได้ทั้ง Notebook และ คอมพิวเตอร์ทั่วไป รองรับการทำงานสูงสุดถึง 5 ล้านจุดพร้อมฟังก์ชั่นการทำงานที่ครอบคลุมคำสั่งพื้นฐาน


12D ModelBase Module

12D Model Base เป็น Module พื้นฐานสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน 12D SOftware สามารถนำเข้า และนำข้อมูลออก ของข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการสร้าง Terance Model เพื่อการคำนวณเส้นชั้นความสูงครอบคลุมฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายในฟังก์ชั่นพื้นฐานในการทำงานสามารถตอบโจทย์การทำงานสำรวจได้อย่างครบวงจร

คำสั่งเบื้องต้นสำหรับ 12D Model Base

ความสามารถทางด้านงานสำรวจ (SURVEY)
o สามารถขึ้นรูปแผนที่และสามารถจำแนกประเภทของรายละเอียดได้
o สามารถคำนวณโครงข่ายสามเหลี่ยมความสูงจาก DTM โดยอัตโนมัติได้
o สามารถคำนวณพร้อมทั้งแสดงเส้นชั้นความสูงได้
o สามารถกำหนดความห่างของเส้นชั้นความสูงได้
o สามารถปรับเส้นชั้นความสูงให้มีความราบเรียบและสมจริงมากขึ้นได้
o สามารถสร้างพื้นผิวและจำแนกสีตามเส้นชั้นความสูงได้
o สามารถเปลี่ยนมุมมองของเส้นชั้นความสูงได้ทั้งแบบ Plan ,Section หรือ Perspective ได้
o สามารถสร้างสัญลักษณ์ได้

• ความสามารถในการนำข้อมูลเข้าและออก (Input/Output)
o สามารถนำข้อมูลเข้าและออก (Input/Output) ในรูปแบบ Arcview Shape files ได้
o สามารถนำข้อมูลเข้าและออก (Input/Output) ในรูปแบบ DWG/DXF ได้
o สามารถนำข้อมูลเข้าและออก (Input/Output) ในรูปแบบ Genio ได้
o สามารถนำข้อมูลเข้าและออก (Input/Output) ในรูปแบบ LandXML ได้
o สามารถนำข้อมูลเข้าและออก (Input/Output) ในรูปแบบ Mapinfo Mif/Tab ได้
o สามารถนำข้อมูลเข้าและออก (Input/Output) ในรูปแบบ Microstation (dgn) ได้
o สามารถนำข้อมูลจาก SDRMAP & Design เข้าได้
o สามารถนำข้อมูลจาก CivilCad เข้าได้
o สามารถนำข้อมูลจาก Geocomp เข้าได้


• ความสามารถทั่วไป (General)
o สามารถสั่งงานในฟังก์ชั่น CAD ได้
o สามารถเลือกรูปแบบของเส้นและสัญญลักษณ์ได้
o สามารถสร้าง Title Blocks ได้
o สามารถ Plots ในรูปแบบ Long section และ Cross section ได้
o สามารถดูรูปแบบข้อมูลก่อนการ Plots ได้
o เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์ มี Hard Lock เป็นชนิด USB

12D Model Module

มี Module ให้เลือกใช้งานที่รวบรวมคำสั่งแบบเฉพาะเจาะจงในแต่ละงาน