Welcome to S.D.M. Co., Ltd., We are Geospatial Solution Provider

3D Reshaper ขอใบเสนอราคา

3D Reshaper 3D Reshaper เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและมีประโยชน์การใช้งานกับข้อมูลพอยต์คลาวน์ที่หลากหลาย จากงานวิศวกรรมสู่งานโบราณสถาน จากงานสำรวจสู่งานอุตสาหกรรมการผลิต 3DReshaper เป็นเครื่องมือสู่ความสำเร็จเพื่่อตอบสนองต่อการสร้างโมเดล 3มิติ ของคุณและงานตรวจสอบที่ต้องการ


Architecture
การใช้งานข้อมูลสแกนเนอร์ 3 มิติ ในด้านสถาปัตยกรรม ได้กลายเป็นเรื่องปกติในการฟื้นฟูอาคาร การเก็บข้อมูลดิจิตอล การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก แนวทางโครงสร้างพื้นฐานและใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งโปรแกรม 3D Reshaper นี้มีประโยชน์อย่างมากกับงานที่ต้องการความแม่นยำสูง

Art & Cultural Heritage
สแกนเนอร์ 3 มิตินี้มักจะใช้ในงานที่มีการเก็บรักษา การวิเคราะห์ และซ่อมแซมบูรณะวัตถุต่างๆ โปรแกรม 3D Reshaper มีคุณสมบัติเพียงพอในการประมวลผลข้อมูล 3 มิติ ทำให้งานของคุณสามารถใช้ข้อมูลสแกนนับล้านจุดเป็นเรื่องง่าย

Digital Terrain Model
ถ้าคุณส่งงานให้ลูกค้าในรูปแบบแผนที่ดิจิตอล โปรแกรม 3D Reshaper เป็นเครื่องมือที่ง่ายในการแบ่งเส้นและการทำแผนที่ระดับชั้นความสูง

Tunnels
การสร้าง แก้ไข และตรวจสอบอุโมงค์ เป็นงานที่ท้าทายมากสำหรับผู้ทำงาน โปรแกรม 3D Reshaper จะช่วยในงานด้านวิศวกรรมด้านอุโมงค์ และการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Civil Engineering
ถ้าหากงานของคุณต้องการตรวจสอบและเปรียบเทียบด้านวิศวกรรม โปรแกรม 3D Reshaper ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างง่ายดาย

Mines & Quarry
3D Reshaper เป็นทางเลือกในการคำนวนปริมาตรความจุ ไม่ว่ารูปทรงแบบไหนก็ตาม คุณสามารถคำนวนปริมาตรได้อย่างง่ายดาย เช่น การสร้างและขุดเขื่อน, ความจุของเขื่อน, การกักเก็บน้ำที่ทำให้เกิดการทรุดตัวของพื้นดิน รวมถึงระดับปริมาณในแทงค์ ฯลฯ

Tanks
สำหรับการตรวจสอบแทงค์ สแกนเนอร์ 3 มิติช่วยให้คุณเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำสูงในการประเมินสภาพของแทงค์ โปรแกรม 3D Reshaper ช่วยทำการวิเคราะห์และตรวจสอบความกลม และในแนวดิ่งของแทงค์ได้อย่างสมบูรณ์

Shipbuilding
3D Reshaper มีคำสั่งมากมายที่ตอบสนองในงานต่อเรือ (วิศวกรรมย้อนกลับของตัวเรือ, การวิเคราะห์ความเรียบบนดาดฟ้าเรือ, การควบคุมการแปลงรูป)

VFX & Cinema
ความสามารถด้าน Meshing และ texturing capabilities สามารถจำลองโมเดล 3 มิติ ให้มีความเสมือนจริงในอุตสาหกรรมภาพยนต์ (visual effects)

3D Reshaper 3DReshaper is the easy-to-use and versatile software solution dedicated to processing any type of point clouds in a wide array of applications. From point cloud to deliverables, from engineering to heritage, from surveying to manufacturing, 3DReshaper is the complete toolbox to meet your 3D modeling and inspection needs.


Architecture
The use of 3D Scanning and imaging in architectural survey applications has become more and more common, among which restoration of existing buildings, digital archiving, facilities management, land use and infrastructure policy. Any project that requires accurate as-built information can benefit from 3DReshaper.
Art & Cultural Heritage
3D scanners are quite often used for preserving, interpreting and reproducing the heritage. Thanks to 3DReshaper and its powerful 3D meshing features, making your data workable from the millions of points of your scans will be easy.
Digital Terrain Model
If your customer deliverables include a Digital Terrain Map (DTM), then 3DReshaper is the tool of choice for easy to use ground extraction, contour mapping, and breaking line extraction.
Tunnels
Tunnels and shafts present many challenges to those who need to build, modify, or inspect them. Fortunately, 3DReshaper has a powerful, easy to use, suite of tools directed at the tunnel engineering and inspection workflow.
Civil Engineering
If part of your project requires inspection or comparison, and you want a flexible professional software that is easy to use, then the tool you want to use is 3DReshaper.
Mines & Quarry
3DReshaper is a powerful solution to compute volumes and cubatures on meshes, even if they are not completely closed. You can easily calculate for instance embankment and excavation, the capacity of a dam, the water retention as a result of land subsidence, the volume at a specific level in a tank, etc.
Tanks
For general tank inspections, 3D scanners allow you to quickly capture high accuracy and high density information to evaluate the conditions of storage tanks. Thanks to 3DReshaper and its dedicated module, run a complete and guided analysis, using API 650/653 tolerances, or not. Process a 3D Inspection, check roundness, plumbness and verticality, compute settlements on the bottom of the tank.
Shipbuilding
3DReshaper has many commands that meet the specific needs of shipbuilding (reverse engineering of hulls, flatness analysis on the deck, control of deformations).
VFX & Cinema
Advanced meshing and texturing capabilities make it possible to obtain aesthetic and lightweight 3D models, which can be used for augmented reality or in the film industry (visual effects).