Welcome to S.D.M. Co., Ltd., We are Geospatial Solution Provider

เรากำลังมองหา

ผู้ร่วมงาน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี-การเงิน

รายละเอียดงาน
- จัดทำเอกสารใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
- จัดทำเอกสารที่ได้รับมอบหมายทางบัญชี
- ตรวจใบเสร็จรับเงิน พร้อมบันทึก
- จัดทำเอกสารค่าใช้จ่าย พร้อมบันทึก
- ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- จัดทำรายงานขายประจำเดือน
- ยื่นแบบภาษีตามที่สรรพากร กำหนด
- ติดต่อประสานงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี-การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีทัศนคติเชิงบวกพร้อมเปิดรับเทคโนโลยี ข้อมูล ข่าวสารและสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
4. สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้
5. สามารถจัดทำ Stock สินค้าได้
6. มีความซื่อสัตย์ ขยัน และมีวินัย
7. สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ด้านการเงินและบัญชีได้
8. สามารถวางแผนงานและดำเนินงานภายใต้ความกดดันได้ดี
9. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาแบบระยะยาวและยั่งยืน
10. หากมีประสบการณ์ในการประสานงานกับสำนักงานบัญชี มากกว่า 2 ปีจะได้รับการพิจาณราเป็นพิเศษ

จัดส่ง Resume ประวัติการศึกษา และรายละเอียดการติดต่อของคุณมายัง
E-mail : sdmthai@sdm.co.th
Line id : @sdmthailand
โทร. 02 582 3509

รายละเอียดงาน
- ทำงานเก็บข้อมูลด้าน Reality capture ด้วย 3D Laser Scanner และ หรือ เทคโนโลยีด้าน Lidar (มีการสอนการใช้งนพร้อมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง)
- จัดทำรายงานสรุปความต้องการลูกค้า
- จัดทำ Proposal เพื่อนำเสนองานให้ลูกค้า
- นำเสนอรายละเอียดงานจ้างและงานเทรนนิ่งของบริษัทฯ รวมถึงงานบริการ Content Driven อื่น ๆ
- สาธิตการใช้งาน หรือทดสอบข้อมูลจาก 3D Laser Scanner หากลูกค้าต้องการ
- จัดทำงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูล 3D ทั้งหมด (มีการสอนการใช้งานให้)
- ให้บริการหลังการขายอย่างสุดความสามารถและมีการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าด้วย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. Certificate Diploma หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีสุขภาพแข็งแรง
4. มีความคล่องตัวในการทำงานสูง
5. ไม่กลัวความสูง
6. สามารถทำงานในที่แคบหรือสภาวะ Extreme ได้
7. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย-อังกฤษได้เป็นอย่างดี
8. สามารถทำงานต่างจังหวัด และ หรือ ต่างประเทศไทย
9. สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่)

จัดส่ง Resume ประวัติการศึกษา และรายละเอียดการติดต่อของคุณมายัง
E-mail : sdmthai@sdm.co.th
Line id : @sdmthailand
โทร. 02 582 3509

รายละเอียดงาน
- ติดตั้ง ดูแลบำรุงรักษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับระบบ IT, คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ภายในบริษัทให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่สม่ำเสมอ
- ช่วย Support งานคอมพิวเตอร์ในองค์กร ได้แก่ การจัดหา ติดตั้ง Support ลูกค้าบริษัทฯ ในงานส่วน IT คอมพิวเตอร์ และ ระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- ดูแลบำรุงรักษา และบริหารจัดการ Web Application Server
- ดูแลรับผิดชอบการออกแบบและแนะนำค่า IT/Network ให้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า Information Technology, Computer Engineering, Software Engineering , Computer Science หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงาน IT อย่างน้อย 2 ปี
4. มีทักษะและความรู้ในการทำงานกับ Operating System (Windows Server 2012) หรือ Ubuntu เป็นอย่างน้อย
5. มีทักษะและความรู้พื้นฐานด้าน Network Communication
6. มีทักษะและความรู้ในการทำงานกับ DBMS เช่น SQL เป็นอย่างน้อย
7. มีทักษะและความรู้ด้าน Web Application เช่น HTML, JAVA, Javascript Node.js เป็นอย่างน้อย
8. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ และสามารถเดินทางไปทำงานต่างหวัดได้

จัดส่ง Resume ประวัติการศึกษา และรายละเอียดการติดต่อของคุณมายัง
E-mail : sdmthai@sdm.co.th
Line id : @sdmthailand
โทร. 02 582 3509