Digital Building

จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถเรียกแบบอาคารออกมาดูเมื่อไหร่และที่ไหนก็ได้ โดยที่ไม่ต้องเข้าไปหยิบแบบพิมพ์เขียวที่สำนักงาน ?

    ความจริงเรื่องการเปลี่ยนข้อมูลจากรูปแบบ Manual เป็นระบบ Digital นั้นได้เข้ามามีบทบาทในกลุ่มผู้ให้บริการรวมถึงเจ้าของกิจการสักระยะแล้ว แต่ในหลายครั้งมักถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงมีเพียงไม่กี่หน่วยงานที่เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการเปลี่ยนระบบข้อมูลจาก Manual เป็น Digital

วันนี้เราจึงขอเพิ่มเติมถึงประโยชน์และความง่ายในการทำข้อมูลกันอีกครั้ง

    ท่านคงทราบว่าการจัดทำแบบโครงสร้างอาคารหรือสถานที่ในปัจจุบัน มีเทคโนโลยี การนำเครื่อง 3D เลเซอร์สแกนเนอร์ มาใช้เพื่อการจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพ เพื่อทำแบบจำลองด้วยมาตราส่วน 1:1 ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย และแน่นอนว่าการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในงาน Digital Building นำไปสู่การใช้งานที่หลากหลายตามองค์ความรู้ของแต่ละองค์กร เช่น

YouTube Video

ดูวีดีโอ

การนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในหลากหลายวงการ

Virtualize for Planning

เป็น Application พื้นฐานสำหรับงาน Digital Building ที่ทำให้คุณสามารถมองเห็นสถานที่จริงจากในรูปแบบดิจิตอลเพื่อใช้ในการวางแผนได้อย่างแม่นยำมากขึ้น บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องเสมือนจริง ลดอัตรากำลังคน หรือ ทรัพยากร ที่ต้องใช้ในการสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูล นอกจากนั้นยังสามารถแชร์ข้อมูลให้กับแผนกหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการใช้ข้อมูลเดียวกันในการวางแผนการออกแบบ

Building Maintenance

การที่เรามีข้อมูล Digital Building ในองค์กรจะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้งานดูแลตึกของคุณง่ายและสะดวกมากขึ้น เพราะค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารสิ่งปลูกสร้างเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในระยะยาว การดูแลอย่างครบวงจรด้วยข้อมูลดิจิตอลจึงเริ่มเป็นมาตรฐานของงาน BIM สำหรับงานก่อสร้างในปัจจุบัน รวมถึง ยังช่วยในการดูแลในการต่อเติม หรือบูรณะอาคาร เพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจะเกิดความเสียหายกับโครงสร้างจากภัยพิบัต หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ เมื่อใด แต่เราแน่ใจได้เลยว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น เราสามารถนำข้อมูล Digital ของอาคารและระบบต่างๆของอาคาร มาเป็นข้อมูลในการอ้างอิงเพื่อสามารถทำการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเหมือนและใกล้เคียงกับแบบดั้งเดิมมากที่สุด หรือมองอีกด้าน คือสามารถทำการออกแบบสิ่งปลูกสร้างหรือโครงสร้างใหม่บนแบบเดิมที่มีการเก็บข้อมูลแบบ Digital ไว้ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
นอกจากนี้ การติดตั้งเครื่องมือใหม่ หรืออุปกรณ์ชิ้นส่วนบางอย่าง จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ข้อมูลพื้นที่ที่แม่นยำในการติดตั้งหรือนำเครื่องมือเข้าไปในสถานที่ปฏิบัติงาน ดังนั้นข้อมูล Digital ที่มีจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการลดความผิดพลาดหน้างาน ( Reworks) เป็นต้น
แน่นอนว่า การลงทุนกับข้อมูล Digital Building จะส่งผลต่อค่าการดูแลอาคารในระยะยาวให้มีค่าใช่จ่ายและความเสียหายลดลงมากกว่าระบบเดิม

Simulation

ข้อมูล Digital Building ของเรานั้นยังสามารถนำมาใช้ในการสร้างแบบจำลอง เพื่อจำลองสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อป้องกัน หรือรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยังสามารถนำออกไปใช้กับเครื่องมือต่างๆ ในปัจจุบันได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น การทำแบบจำลองผ่านเครื่อง VR เพื่อการนำเสนอข้อมูล เป็นต้น
ในปัจจุบัน โครงการก่อสร้างที่เริ่มมีโมเดลสามมิติ ต่างก็ต้องการข้อมูล Digital Building จาก 3D Laser Scanner เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล As-is หรือข้อมูลที่เป็นอยู่จริง กับแบบจำลองในด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการจำลองสถานการณ์การทำงานในอาคารนั้นๆ โดยไม่ต้องเดินทางหรืออยู่ในอาคารนั้นจริง ทำให้ช่วยลดความเสี่ยงและสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้มากกว่าระบบเดิม

ขอใบเสนอราคา

กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา เพื่อรับใบเสนอราคาทางอีเมล์ หรือสอบถามผ่านช่องทาง HOTLINE : 081 514 8151 หรือเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ @ id : @sdmthailand

กรอกแบบฟอร์ม