AS-BUILT FOR AUTOCAD FOR TANK CALIBRATION

เพื่อความถูกต้องของข้อมูลทั้งในสภาพปกติและเมื่อพบปัญหาในการใช้งาน

    ในงานตรวจสอบเครื่องมือภายในอุตสาหกรรมต่างๆ ล้วนต้องมีการประเมินวิเคราะห์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานในด้านต่างๆ สำหรับในงานด้าน Tank analysis มีความสำคัญเช่นกันจากการบรรจุสารเคมีต่างๆหรือ น้ำมันเชื้อเพลิง ล้วนต้องมีการตรวจสอบ สภาพภายนอก ภายใน ความมนของตัวแท็งก์ หรือบริเวณการรั่วไหลสารที่อยู่ในแท็งก์ก์ที่ทำให้เกิดการปนเปื้อน และการป้องกันการสูญเสียต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องมีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการใช้งาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานในการตรวจสอบ
    สำหรับในประเทศไทยในการตรวจสอบแท็งก์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ หรือแทงก์ที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม ก็ต้องได้รับการตรวจสภาพ และวิเคระห์เช่นเดียวกันทั้งภายในและภายนอก ของส่วนต่างๆของแท็งก์ ต้องตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ให้โรงงานอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีการตรวจสอบรับรองแท็งก์สำหรับเก็บสารเคมีอันตรายโดยกำหนดการตรวจสอบภายนอกถัง (External Inspection) ตามมาตรฐานสากลทุก 5 ปีและตรวจสอบภายในถัง (Internal Inspection) ทุก 10 ปี และสามารถขยายช่วงระยะเวลาการตรวจสอบภายในถังเพิ่มเติมขึ้นได้โดยต้องมีมาตรการป้องกันด้านในและด้านนอกเพิ่มเติมตามที่กำหนดในมาตรฐานสากล เช่น API 653 Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction สำหรับการตรวจสอบภายนอก ภายใน และการบำารุงรักษาถังเก็บสารเคมีอันตราย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และความน่าเชื่อถือของแท็งก์ในการปฏิบัติงานและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก

YouTube Video

ดูวีดีโอ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมต่างๆ ก็มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในการเก็บข้อมูลหน้างาน 3 มิติ โดยใช้ข้อมูล pointcloud เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานกับซอฟต์แวร์ โดยเครื่องมือที่จะช่วยให้เราสามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากฟังก์ชันต่างๆในโปรแกรม มีชื่อว่า As-built for AutoCAD เป็นโปรแกรม plug in สำหรับ AutoCAD ที่จะช่วยในการประเมิน การวิเคราะห์ Tank analysis ส่วนต่างๆของแท็งก์ จากข้อมูล pointcloud นี้ได้อย่างเหมาะสม ด้วยคุณสมบัติดังนี้

สามารถกำหนดพื้นที่ หรือตัด section ของแท็งก์ ในบริเวณที่ต้องการตรวจสอบได้

สร้าง 3D solid จาก fit cylinder เพื่อกำหนดค่า Analysis parameter ในการวิเคราะห์

Tank inspection จากข้อมูล pointcloud พร้อมสัญลักษณ์ของค่าที่ทำการตรวจสอบวิเคระห์ และแสดงค่าเส้น grid และค่าความเบี่ยงเบน เมื่อเทียบกับ Cylinder shell

Tank Analysis report สามารถ import ค่า Tank analysis จาก grid size ให้อยู่ในรูปของรายงาน excel

ขอใบเสนอราคา

กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา เพื่อรับใบเสนอราคาทางอีเมล์ หรือสอบถามผ่านช่องทาง HOTLINE : 081 514 8151 หรือเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ @ id : @sdmthailand

กรอกแบบฟอร์ม